آزادی

شو خمهَ مچو، روژ شادیهَ مای

حوشک سالی مچو، آبادیهَ مای

ههِ دل دی بسهَ، چمری نهَ ژن

دنگ ساز و دوهل، آزادیهَ مای

 

علی کولیوندزاده

عکس از رضا نظری

/ 0 نظر / 7 بازدید