غزل- بی مناکر

ئه بی مناکر ای یار دل شکونن دی بسه

دل ئه دامت گرفتار دل شکونن دی بسه

بوره بنیش گپه به متله رنگینه بوش

شهرزاد یک و هزار دل شکونن دی بسه

نوم تو دلگاوه مه خنه ات هرنگ دلم

ملحم لشه بیمار دل شکونن دی بسه

واروهناسه تونه گل وه خنه ات سوزه ماو

اول چکره قه دار دل شکونن دی بسه

تاوسو گرمی دسه ت، گَرَم هور، اخمه تونه

روژه اوله وهار دل شکونن دی بسه

چئمه تو چوی آسموسیل تو لیسک هوره

آو کر یخ نثار دل شکونن دی بسه

ئه رنگینیه رویت مونگ خمین و شو کزه

روشن کره شوه تار دل شکونن دی بسه

مالگه ات هوماریه تخت خوشه انگیر لو تونه

مالت ها ار سر بنار دل شکونن دی بسه

دل شکونن دی بسه بوره بمینه لاما

تو خوره خوشه بار دل شکونن دی بسه

13 شهریور 91

علی کولیوندزاده

/ 1 نظر / 10 بازدید
hatef

درود استاد..شعرتون خیلی زیبا و قابل تحسین بود.