لکی چر - شعر لکی

دنگه دوسهَ مای بزرون زنگه ت

شهریور 96
3 پست
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست